ਕੋਰਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ।
ਨਿੱਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੀ ਹਨ? (ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।)
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ - ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ।
ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
5 ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਕੈਪ।

Testimonials